Положення СШ №312

                 СХВАЛЕНО                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради                                                         наказом по спеціалізованій школі

спеціалізованої школи                                                                       І ст. № 312 з поглибленим вивченням

І ст. № 312 з поглибленим вивченням                                           англійської мови

англійської мови                                                                                  від 16 листопада 2020 № 159

(протокол № ___ від 28 жовтня 2020 р.)

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему

забезпечення якості освіти

спеціалізованої школи І ступеня № 312

з поглибленим вивченням англійської мови

Деснянського району міста Києва

Зміст

1. Загальні положення;

2.Стратегія (політику) та процедура забезпечення якості освіти;

3.Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

4.Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково- педагогічної) діяльності педагогічних працівників.

5.Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників;

6. Наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

7.Безпекова складова;

8.Створення в закладі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

9. Заключні положення.

1. Загальні положення

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти у СШ І-ступеня № 312 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва (далі − Положення) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» № 2145-VIIІ від 05.09.2017, який почав діяти з 28 вересня 2017 року  (стаття 41. Система забезпечення якості освіти).

Внутрішні чинники  забезпечення якості початкової освіти є такими:

–          якість основних умов освітнього процесу;

–          якість реалізації освітнього процесу;

–          якість результатів освітнього процесу.

Забезпечення якості початкової освіти  повинно відповідати Державному стандарту , що є пріоритетом та спільною метою освітньої діяльності всіх її учасників.

Забезпечення якості освіти є багатоплановим і включає в себе:

–          наявність необхідних ресурсів(кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових, навчально-методичних тощо);

–          організацію освітнього процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку науки і освіти; контроль освітньої діяльності та якості підготовки фахівців на всіх етапах навчання.

Внутрішня система забезпечення якості освіти, спрямована на вдосконалення всіх напрямків діяльності закладу.

Положення регламентує зміст і порядок забезпечення якості освіти  для здобувачів початкової освіти за такими напрямками:

–          освітнє середовище;

–          система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти;

–          система педагогічної діяльності;

–          система управлінської діяльності.

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти погоджується педагогічною радою, яка має право вносити в нього зміни та доповнення і затверджується керівником закладу.

2. Стратегія та процедура забезпечення якості освіти

Стратегія та процедура забезпечення якості освіти закладу  базується на наступних принципах:

–       принцип процесного підходу, що розглядає діяльність як сукупність освітніх процесів, які спрямовані на реалізацію визначених  стратегічних цілей, при цьому управління якістю освітніх послуг реалізується через функції планування, організації, мотивації та контролю;

–       принцип цілісності, який вимагає єдності впливів освітньої діяльності, їх підпорядкованості, визначеній меті якості освітнього процесу;

–       принцип безперервності, що свідчить про необхідність постійної реалізації суб’єктами освітньої діяльності на різних етапах процесу підготовки випускника початкової школи;

–       принцип розвитку, що виходить з необхідності вдосконалення якості освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу даних та інформації про результативність освітньої діяльності;

–       принцип партнерства, що враховує взаємозалежність та взаємну зацікавленість суб’єктів освітнього процесу, відповідно до їх поточних та майбутніх потреб у досягненні високої якості освітнього процесу.

Процедури вивчення освітньої діяльності є такими:

–     оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освіти та освітньої діяльності;

–     постійний моніторинг змісту освіти;

–     спостереження за реалізацією освітнього процесу;

–     моніторинг технологій навчання;

–     моніторинг ресурсного потенціалу;

–     моніторинг управління ресурсами та процесами;

–     спостереження  за  станом  соціально-психологічного  середовища;

–     контроль  стану  прозорості  освітньої  діяльності  та  оприлюднення інформації щодо її результатів;

–     розроблення  рекомендацій  щодо  покращення  якості  освітньої діяльності та якості освіти, участь у стратегічному плануванні тощо;

 –      здійснення контролю виконання чинного законодавства в галузі освіти, нормативних документів про освіту, наказів та рішень педагогічної ради;

–   експертна оцінка ефективності результатів діяльності педагогічних працівників;

–       вивчення результатів педагогічної діяльності, виявлення позитивних і негативних тенденцій в організації освітнього процесу та розробка на цій основі пропозицій з поширення передового педагогічного досвіду й усунення негативних тенденцій;

–       збір інформації, її обробка й накопичення для підготовки проектів рішень;

–       аналіз результатів реалізації наказів і розпоряджень;

–       надання методичної допомоги педагогічним працівникам у процесі контролю.

3.     Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

Оцінювання якості знань здобувачів освіти закладу  здійснюється відповідно до  «Загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі початкової освіти», які в обов’язковому порядку розміщені на веб-сторінці закладу, які виходять із  чинних нормативно-правових актів в освіті на даний період.

Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до:

–         Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №1009 від 19 серпня 2016 року;

–         Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.

Формувальне оцінювання учнів 2 класу проводиться відповідно до Методичних рекомендацій щодо формувального оцінювання учнів 2 класу (наказ МОН України  №1154 від 27.08.2019).

Основними видами оцінювання здобувачів освіти є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.

Оприлюднення результатів контролю здійснюється відповідно до вищезазначених нормативних документів.

Результати навчання здобувачів освіти у 4-му класі оцінюються шляхом державної підсумкової атестації.

 Критерії  оцінювання  та очікувані результати освітньої діяльності учнів є  обов’язковою  складовою  навчальної  програми предметів.  На  початку вивчення   вчитель  повинен  ознайомити  учнів та батьків із системою та критеріями оцінювання.

Результати  оцінювання  здобувачів    освіти  обговорюються  на засіданні педагогічної  ради школи.

4. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково – педагогічної) діяльності педагогічних працівників

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності закладу передбачає підвищення якості професійної підготовки фахівців відповідно до очікувань суспільства.

Вимоги до педагогічних працівників закладу встановлюються у відповідності до розділу VІІ Закону України «Про освіту» .

Якість педагогічного складу  регулюється прозорими процедурами відбору, призначення та звільнення з посади, кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності, системою підвищення кваліфікації.

Відповідність фаховості  вчителя  навчальній  дисципліні  визначається відповідністю його спеціальності згідно з документами про вищу освіту або про науковий ступінь, або  про  вчене  звання,  або  науковою  спеціальністю,  або досвідом практичної роботи за відповідним фахом та проходженням  відповідного  підвищення кваліфікації.

Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників є:

– стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;

– освітній рівень педагогічних працівників;

– результати атестації;

– систематичність підвищення кваліфікації

– результати освітньої діяльності;

– оптимальність розподілу педагогічного навантаження;

– показник плинності кадрів.

З метою вдосконалення професійної підготовки педагогів закладу шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей організовується підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до статті 59 Закону України “Про освіту”,  постанови Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 та листа Міністерства освіти і науки України №1/9-683 від 04.11.2019.

 Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.

Основними видами підвищення кваліфікації є:

– навчання за програмою підвищення кваліфікації при Київському інституті імені Б.Грінченка .

-участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада.

Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх атестація та сертифікація, яка проводиться відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України №1190 від 27.12.2018 року та  на підставі п.1.5, п.2.1, п.2.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №930 від 06.10.2010 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України №1473 від 20.12.2011 та №1135 від 08.08.2013).

 5. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників

Управлінська діяльність адміністрації закладу на сучасному етапі передбачає вирішення низки концептуальних  положень, а саме:

–       створення умов для переходу від адміністративного стилю управління до громадсько-державного;

–       раціональний розподіл роботи між працівниками школи з урахуванням їх кваліфікації, досвіду та ділових якостей;

–        забезпечення оптимальної організації освітнього процесу, який би забезпечував належний рівень освіченості і вихованості випускників початкової школи та підготовка їх до дорослого життя;

–       визначення найбільш ефективних для керівництва шляхів і форм реалізації стратегічних завдань, які б повною мірою відповідають особливостям роботи та діловим якостям адміністрації, раціональне витрачення часу всіма працівниками;

–       правильне і найбільш ефективне використання навчально-матеріальної бази та створення сприятливих умов для її поповнення в умовах ринкових відносин;

–       забезпечення високого рівня працездатності всіх учасників освітнього процесу;

–       створення здорової творчої атмосфери в педагогічному колективі.

Сучасні виклики освітнього менеджменту вимагають від керівника закладу   таких фахових компетенцій:

–       прогнозувати позитивне майбутнє і формувати дух позитивних змін;

–       забезпечувати відкрите керівництво;

–       вивчати інтереси і потреби місцевої громади й суспільства в цілому, щоб визначати нові цілі і завдання;

–       організовувати роботу колективу на досягнення поставлених цілей;

–       працювати над залученням додаткових ресурсів для якісного досягнення цілей;

–       постійно вчитися і стимулювати до цього членів педагогічного колективу.

6.     Наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу

Приміщення школи складається з двох будівель: навчальне приміщення (рік введення в дію – 1994р.) та технічне приміщення.. Всі приміщення пристосовані до навчальних. Стан будівлі задовільний. Навчальні класи та кабінети повністю забезпечені меблями. Їдальня пристосована для надання якісного харчування здобувачів освіти. Наявне холодне та гаряче водопостачання, необхідне технологічне обладнання. Приміщення їдальні розраховане на 120 посадкових місць. В школі функціонують кабінети: англійської мови, музики, основ інформатики. Працює бібліотека, спортивний зал, актовий зал, місце де зберігаються підручники. Здобувачі освіти забезпечені підручниками, програмовою художньою літературою. Вибір підручників здійснюється через систему DICO. Книги зберігаються в належних умовах.

         Наявний доступ до всесвітньої інформаційної мережі Інтернет (швидкість доступу -100 Мбіт/с). Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується відео-, аудіо- і магнітні носії інформації, розмножувальна техніка. У закладі створений банк даних (статистика) за результатами освітнього процесу та освітньої діяльності: – статистична інформація форм ЗНЗ-1, 83-РВК ; АС школа.

7.     Безпекова складова закладу

У законодавстві загальні вимоги, які забезпечують безпечне освітнє середовище закладу  регулює Закон “Про освіту”. Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу визначаються в ньому у 53, 54 та 55 статтях.

Визначаємо три основні складові безпечного освітнього середовища:
– безпечні й комфортні умови праці та навчання;
– відсутність дискримінації та насильства;
– створення інклюзивного і мотивувального простору.

Створення безпеки спрямоване на виконання таких завдань:

– формування в учнів компетентностей, важливих для успішної соціалізації особистості;

– впровадження демократичної культури, захист прав дитини і формування демократичних цінностей;

– запобігання та протидія таким негативним явищам серед дітей, як насильство, кібербулінг, булінг тощо;

– формування у дітей життєвих навичок (психосоціальних компетентностей), які сприяють соціальній злагодженості, відновленню психологічної рівноваги;

– запобігання та протидія торгівлі людьми, формування у школярів таких життєвих навичок, як спілкування, прийняття рішень, критичне мислення, управління емоціями, стресами та конфліктними ситуаціями, формування цінностей та набуття відповідних компетентностей;

– формування морально-етичних, соціальних, громадянських ціннісних орієнтирів, виховання національно свідомої, духовно багатої, фізично досконалої особистості;

– профілактика девіантної поведінки;

– профілактика залежності та шкідливих звичок, пропаганда здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я як найвищої соціальної цінності;

– формування творчого середовища, залучення учнів в позаурочний час до  спорту, творчості, мистецтва, інших громадських заходів з метою їх позитивної самореалізації, соціалізації;

– розвиток творчої співпраці педагогічного колективу, учнів і батьків на засадах педагогіки партнерства.

 8.     Створення в закладі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування

Особам з особливими освітніми потребами надаються права рівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування, що враховують індивідуальні потреби таких осіб.

Універсальний дизайн закладу створюється на таких принципах:

1. Рівність і доступність використання.

Надання однакових засобів для всіх користувачів: для уникнення    відособлення окремих груп населення.

2. Гнучкість використання.

Забезпечення  наявність широкого переліку індивідуальних налаштувань і можливостей з урахуванням потреб користувачів.

3. Просте та зручне використання.

Забезпечення  простоти та інтуїтивність використання незалежно від досвіду, освіти, мовного рівня та віку дитини.

4. Сприйняття інформації з урахуванням різних сенсорних можливостей користувачів.

Сприяння  ефективному донесенню всієї необхідної інформації до користувача незалежно від зовнішніх умов або можливостей сприйняття користувача.

5. Припустимість помилок.

Зведення до мінімуму можливості виникнення ризиків і шкідливих наслідків випадкових або ненавмисних дій користувачів.

6. Низький рівень фізичних зусиль.

Розрахування на затрату незначних фізичних ресурсів користувачів, на мінімальний рівень стомлюваності.

7. Наявність необхідного розміру і простору.

Наявність необхідного розміру і простору при підході, під’їзді та різноманітних діях, незважаючи на фізичні параметри, стан і ступінь мобільності користувача.

8. Моніторинг якості освіти осіб з особливими освітніми потребами

         Основними завданнями  моніторингу інклюзивного навчання є:

 –       Відстеження  здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти відповідного рівня у середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту початкової школи;

–       Контроль забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей;

–       Створення корекційно-розвиткового середовища для задоволення освітніх потреб учнів з особливими освітніми потребами;

–       Створення позитивного мікроклімату у закладі для класів з  інклюзивним навчанням, формування активного міжособистісного спілкування дітей з особливими освітніми потребами з іншими учнями;

–       Забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами;

–      Надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення індивідуальних планів та програм навчання. 

9. Заключні положення

Однією з важливих проблем забезпечення  якості освітнього  процесу в цілому залишається  оцінка ефективності управління освітнім процесом зокрема,   тому дана модель передбачає можливість вироблення  своєї системи критеріїв, чинників, за якими можна оцінювати ефективність освітнього  процесу, що дасть можливість вносити  відповідні корективи в його організацію.

Рівень розвитку сучасної освіти вимагає від закладу  високорозвиненого вміння обирати форми, методи, типи управління педагогічним колективом, ставити серйозні вимоги до його ділових та особистісних якостей, серед яких:

–       цілеспрямованість та саморозвиток;

–       компетентність;

–       динамічність та самокритичність;

–       управлінська етика;

–       прогностичність та  аналітичність;

–       креативність, здатність до інноваційного пошуку.

–       здатність приймати своєчасне рішення та брати на себе відповідальність за результат діяльності.

Разом з тим, ефективність управлінської діяльності закладу характеризується станом реалізації його управлінських функцій, основних аспектів та видів діяльності, ступенем їх впливу на результативність освітнього процесу з урахуванням основних чинників, для яких проводиться самоаналіз:

1.     Стратегічне планування розвитку  закладу, основане на висновках аналізу та самоаналізу результатів діяльності.

2.     Річне планування розвитку навчального закладу формується на стратегічних засадах.

3.     Здійснення аналізу і оцінки ефективності реалізації планів, проектів.

4.     Реальне календарне планування враховує усі напрямки діяльності школи та доводиться до відома  педпрацівників.

5.     Забезпечення професійного розвитку вчителів, методичного супроводу молодих спеціалістів.

6.     Поширення позитивної інформації про заклад (засобами веб-сайтів, інформаційних бюлетенів, громадських конференцій, семінарів, контактів з ЗМІ тощо).

7.      Створення повноцінних умов функціонування закладу (безпечні та гігієнічні). Наявність засобів для фізичного, інтелектуального розвитку учнів та педколективу.

8.     Застосування ІКТ-технологій у навчально-виховному процесі та повсякденному житті.

9.     Забезпечення якості освіти через взаємодію всіх учасників освітнього процесу.

10.  Позитивна оцінка компетентності керівника з боку працівників та

громадськості.

Posted in Інформація для батьків | Прокоментуй!

Posted in Інформація для батьків | Прокоментуй!

Список учнів 1-х класів 2020-2021 н.р.

Список учнів прийнятих  до 1-го класу (мікрорайон)

2020 – 2021 навчальний рік

 1. Маляровський Давид +
 2. Заверуха Маргарита +
 3. Шевчук Тихон +
 4. Люкшин Максим +
 5. Карпенко Роман +
 6. Грицай Олексій +
 7. Ковальов Тімур +
 8. Самойленко Тимофій +
 9. Федяй Ілля +
 10. Бурцев Михайло +
 11.  Пилипенко Ілля +
 12.  Роюк Поліна +
 13.  Осокін Дмитро +
 14.  Гребенюк Софія +

                           В І Л Ь Н І   М І С Ц Я

 1. Лобко Володимир  + 
 2. Миропольська Ева  + 
 3. Діхтяренко Милана  + 
 4. Якимець Іван  + 
 5. Дацун Ігор  + 
 6. Булавіна Юлія  + 
 7. Галацевич Іван  + 
 8. Герасименко Дмитро  + 
 9. Ягодинська Діана  + 
 10. Шаніна Вероніка  + 
 11. Колісник Кіра  + 
 12. Горбатюк Дмитрій  + 
 13. Корабльова Марія  + 
 14. Боярський Роман  + 
 15. Лепеха Софія  + 
 16. Горовий Олександр  + 
 17. Барвінська Діана  + 
 18. Медков Назар  + 
 19. Шамара Михайло  + 
 20. Лебідь Маргарита  + 
 21. Залізняк Дмитро  + 
 • Карнафель Михайло  + 
 • Пиріг Софія  + 
 • Іштваник Костянтин  + 
 • Завада Михайло  + 
 • Пчолкіна Софія  + 
 • Бондар Давид  + 
 • Кільколих Іван  + 
 • Ахтирський Олексій  + 
 • Стрєльникова Елизавета  + 
 • Сидорчук Арина  + 
 • Сингаєвський Святослав  + 
 • Сингаєвська Златослава  + 
 • Макєєв Андрій  + 
 • Сиротенко Кіра  + 
 • Погребняк Артем  + 
 • Маменчук Анна  + 
 • Бабічев Марк  + 
 • Горбатенко Олександр  + 
 • Старунь Олександр  + 
 • Наумаенко Дар’я  + 
 • Басова Анжеліка  + 
 • Александрова Уляна  + 
 • Мороз Мілана  + 
 • Грачов Іван  + 
 • Якут Анастасія  + 
 • Данілова Аліна  + 
 • Мульяр Максим  + 
 • Реніченко Вікторія  + 
 • Маслюченко Владислав  + 
 • Костенко Анна  + 
 • Лагутін Нікіта  + 
 • Кучменко Поліна  + 
 • Гармель Данііл  + 
 • Гармель Кірілл  + 
 • Висоцький Дамір  + 
 • Базь Данелія  + 
 • Ковтун Андрій  + 
 • Ковтун Павло  + 
 • Мацарський Артем  + 
 • Микита Олександра  + 
 • Бобало Ярина  + 
 • Касіч Олександра  + 
 • Кащєй Марк  + 
 • Іволга Софья  + 
 • Вязових Єва  + 
 • Коляда Максим  + 
 • Золотаревич Матвій  + 
 • Калашнік Єлизавета  + 
 • Данильченко Роман  + 
 • Бахмач Арсеній  + 
 • Мотрученко Мілана  + 
 • Губська Мілана  + 
 • Кульпач Михайло  + 
 • Коваленко Владислав  + 
 • Лисак Анна  + 
 • Яценюк Артем  + 
 • Жмурченко Карина  + 

$�5= {(�Ү�v�

Posted in Інформація для батьків | Прокоментуй!

День захисту дітей

Posted in Інформація для батьків | Прокоментуй!

День вишиванки

Posted in Інформація для батьків | Прокоментуй!

Увага! Увага!

Набір дітей до 1-го класу 2020-2021 н.р. буде здійснюватися після закінчення карантину.

Posted in Інформація для батьків | Прокоментуй!

Розклад уроків 1-4 класів при дистанційному навчанні.

1 класи- Сорока О.В., Місаїлова Л.В., Бойко Л.А.

Розклад занять під час карантину

вчительки 1-В класу

Бойко Ліліани Анатоліївни

День тижня Час Організаційно-методична робота Засоби
Понеділок 09.00 10.00 11.00 12.00 16.00 Укр.мова (читання, письмо) Математика Я досліджую світ Консультації Перевірка учнівських робіт Відео, пояснення до теми (Viber). Пояснення до теми, схеми, онлайн-урок (Zoom). Відео та пояснення (Viber). Телефон, Viber. Viber, електронна пошта.
Вівторок 09.00 10.00 11.00 14.00 16.00 Розвиток мовлення Математика Я досліджую світ Консультації Перевірка учнівських робіт Відео, пояснення до теми (Viber). Пояснення до теми, схеми, онлайн-урок (Zoom). Відео та пояснення (Viber). Телефон, Viber. Viber, електронна пошта.
Середа 09.00 10.00 16.00 Укр.мова Консультації Перевірка учнівських робіт Онлайн-урок (Zoom), відео, пояснення до теми (Viber).  Телефон, Viber. Viber, електронна пошта.
Четвер 09.00 10.00 11.00 16.00 Укр.мова Математика Консультації Перевірка учнівських робіт Відео, пояснення до теми (Viber). Пояснення до теми, схеми, онлайн-урок (Zoom). Телефон, Viber. Viber, електронна пошта.
П’ятниця 09.00 10.00 11.00 14.00 16.00 Математика Я досліджую світ Технології Консультації Перевірка учнівських робіт Пояснення до теми, схеми, онлайн-урок (Zoom). Відео, пояснення до теми (Viber). Відео, пояснення до теми (Viber). Телефон, Viber. Viber, електронна пошта.

e-height: normal’>Онлайн-урок (Zoom).

Відскановані зразки, відео, пояснення до теми (Viber).

Телефон, Viber.

Вебінари, статті інтернет видань.

Viber, електронна пошта.

Розклад занять під час карантину

вчительки 1-А класу

Сороки Олени Вікторівни

День тижня Час Організаційно-методична робота Засоби
Понеділок 09.00 10.00 11.00 14.00 16.00 Укр.мова Математика Консультації Самоосвіта Перевірка учнівських робіт Відскановані зразки, відео, пояснення до теми (Viber). Онлайн-урок (Zoom). Телефон, Viber. Вебінар, «Всеосвіта». Viber, електронна пошта.
Вівторок 09.00 10.00 11.00 14.00 16.00 Розвиток мовлення Математика Я досліджую світ Консультації Перевірка учнівських робіт Відскановані зразки, відео, пояснення до теми (Viber). Онлайн-урок (Zoom). Відео та пояснення (Viber). Телефон, Viber. Viber, електронна пошта.
Середа 09.00 10.00 11.00 14.00 16.00 Я досліджую світ Математика Консультації Самоосвіта Перевірка учнівських робіт Відскановані зразки, відео, пояснення до теми (Viber). Онлайн-урок (Zoom). Телефон, Viber. Вебінар,«На урок». Viber, електронна пошта.
Четвер 09.00 10.00 11.00 14.00 16.00 Укр.мова Я досліджую світ Технології Консультації Перевірка учнівських робіт Відскановані зразки, відео, пояснення до теми (Viber). Онлайн-урок (Zoom). Відео та пояснення (Viber). Телефон, Viber. Viber, електронна пошта.
П’ятниця 09.00 10.00 11.00 14.00 16.00 Укр.мова Математика Консультації Самоосвіта Перевірка учнівських робіт Онлайн-урок (Zoom). Відскановані зразки, відео, пояснення до теми (Viber). Телефон, Viber. Вебінари, статті інтернет видань. Viber, електронна пошта.

2 класи- Легейда О.О., Горностаєва О.М., Апаршина Л.І.

Розклад дистанційного навчання на тиждень під час  карантину вчителя 2-А Легейди О.О.

День тижня Час Організаційно-методична робота Засоби
Понеділок 9:00 Укр.мова Пояснення до теми у (Viber)
  10:00 Читання Пояснення до теми у Viber) Всеосвіта
  11:00 Консультації Індивідуальні консультації (Viber)
  13.30 Перевірка учнівських робіт  (Viber)
Вівторок 9.00 Математика Пояснення до теми у (Viber)
  12.00 Я досліджую світ Youtube
  13.00 Консультації Індивідуальні консультації (Viber)
  15.00 Перевірка учнівських робіт  (Viber)
Середа 9.00 Українська мова Виконання завдань (Viber)
  10.00 Математика Виконання завдань (Viber)
  11.00 Я досліджую світ Виконання завдань (Viber) Mamabook
  12.00 Консультації Індивідуальні консультації (Viber), телефон
  14.00 Перевірка учнівських робіт  (Viber)
Четвер 9.00 Українська мова Виконання завдань (Viber)
  10.00 Математика Виконання завдань (Viber) (Youtube)
  11.00 Читання Виконання завдань (Viber)
  12.00 Індивідуальна консультації  (Viber), телнфон
  13.00 Перевірка учнівських робіт  (Viber)
П’ятниця 9.00 Математика Виконання завдань (Viber)
  10.00 Читання Виконання завдань (Viber)Всеосвіта
  11.00 Я досліджую світ Виконання завдань Viber/Youtube
  12.00 Консультації Індивідуальні консультації (Viber), телнфон
  14.00 Перевірка учнівських робіт  (Viber)

Горностаєва Ольга Миколаївна

(2-Б клас)

Понеділок

9.00 – 9.40 – Укр.мова (II група)

Перегляд відеоуроку з виконанням завдань через соціальну мережу Viber.

10.00 – 10.40 – Урм.мова (I група)

Перегляд відеоуроку з виконанням завдань через соціальну мережу Viber.

11.00 – 11.40 – Математика

Перегляд відеоуроку з виконанням завдань через соціальну мережу Viber.

12.00 – 12.40 – Читання

Перегляд презентації з Youtube-каналу з виконанням завдань.

13.30 – 16.00 – Індивідуальні консультації: перевірка учнівських робіт, надання допомоги у засвоєнні матеріалу за допомогою мобільного зв’язку, соціальної мережі Viber, електронної пошти.

Вівторок

9.00 – 9.40 – Математика

Перегляд відеоуроку з виконанням завдань через соціальну мережу Viber.

10.00 – 10.40 – Читання

Перегляд презентації з інтернет-сайту Всеосвіта з виконанням завдань.

11.00 – 11.40 – ЯДС

Перегляд відеоматеріалу з виконанням завдань через соціальну мережу Viber.

13.00 – 15.30 – ндивідуальні консультації: перевірка учнівських робіт, надання допомоги у засвоєнні матеріалу за допомогою мобільного зв’язку, соціальної мережі Viber, електронної пошти.

Середа

9.00 – 9.40 – Укр.мова (II група)

Перегляд відеоуроку з виконанням завдань через соціальну мережу Viber.

10.00 – 10.40 – Урм.мова (I група)

Перегляд відеоуроку з виконанням завдань через соціальну мережу Viber.

11.00 – 11.40 – Математика

Перегляд відеоуроку з виконанням завдань через соціальну мережу Viber.

12.00 – 12.40 – Читання

Перегляд презентації з Youtube-каналу з виконанням завдань.

12.50 – 13.20 – ЯДС

Перегляд відеоматеріалу з виконанням завдань через соціальну мережу Viber.

14.00 – 16.00 – Індивідуальні консультації: перевірка учнівських робіт, надання допомоги у засвоєнні матеріалу за допомогою мобільного зв’язку, соціальної мережі Viber, електронної пошти.

Четвер

9.00 – 9.40 – Математика

Перегляд відеоуроку з виконанням завдань через соціальну мережу Viber.

10.00 – 10.40 – Розвиток мовлення

Перегляд презентації з інтернет-сайту Всеосвіта з виконанням завдань.

13.00 – 14.00 – Індивідуальні консультації: перевірка учнівських робіт, надання допомоги у засвоєнні матеріалу за допомогою мобільного зв’язку, соціальної мережі Viber, електронної пошти.

П’ятниця

9.00 – 9.40 – Укр.мова (II група)

Перегляд відеоуроку з виконанням завдань через соціальну мережу Viber.

10.00 – 10.40 – Урм.мова (I група)

Перегляд відеоуроку з виконанням завдань через соціальну мережу Viber.

11.00 – 11.40 – Математика

Перегляд відеоуроку з виконанням завдань через соціальну мережу Viber.

12.00 – 12.40 – ЯДС

Перегляд відеоматеріалу з виконанням завдань через соціальну мережу Viber.

13.00 – 14.00 – Індивідуальні консультації: перевірка учнівських робіт, надання допомоги у засвоєнні матеріалу за допомогою мобільного зв’язку, соціальної мережі Viber, електронної пошти.

3 класи- Семенюк Н.В., Дзигман Н.В., Коляда О.Ф.

Розклад занять 3-б класу під час карантину

Вчитель Дзигман Н.В.      
 

ПОНЕДІЛОК

1, Людина і світ  9.00-9.40  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Viber

2 .Математика  10 ;00- 10:40  платформа Zoom

3. Еврика  11:00-11:40  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Viber

4 Розвиток мови/

позакласне читання 12:00-12:40  платформа Zoom

13:00-14:40 індивідуальні консультації та надання допомоги через Viber, скайп,телефон

15:00-17:00 перевірка учнівських робіт.

ВІВТОРОК

1 Українська мова 9:00-9:40  платформа Zoom

  2 .Математика  10 ;00- 10:40  платформа Zoom

3Літ.читання 12:00-12:40  платформа Zoom

4/Обр.мист.

трудове навчання  12:50 – 13:30 перегляд відеоматеріалу та виконання робіт  , перевірка робіт через  Viber.

14:00-15:00 індивідуальні консультації та надання допомоги через Viber, скайп,телефон

15:00-17:00 перевірка учнівських робіт. 

СЕРЕДА

1. Математика  9:00-9:40  платформа Zoom

.3Українська мова  12:00-12:40  платформа Zoom

.4Літ.читання 12:50-13:30  платформа Zoom

2.Навчаємося разом   10:00-10:40  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Viber

14:00-15:00 індивідуальні консультації та надання допомоги через Viber, скайп,телефон

15:00-17:00 перевірка учнівських робіт. 

ЧЕТВЕР

1, Людина і світ  9.00-9.40  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Viber

  2 .Математика  10 ;00- 10:40  платформа Zoom

  3 Літ.читання 12:00-12:40  платформа Zoom

13:00-14:40 індивідуальні консультації та надання допомоги через Viber, скайп,телефон

15:00-17:00 перевірка учнівських робіт.

П’ЯТНИЦЯ

  1. Математика  9:00-9:40  платформа Zoom

2.Навчаємося разом    10:00-10:40  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі . Viber

.3Українська мова  12:00-12:40  платформа Zoom

4Людина і світ  12:50-13:30  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Viber

14:00-15:00 індивідуальні консультації та надання допомоги через Viber, скайп,телефон

15:00-17:00 перевірка учнівських робіт. 

Коляди Ольги Францівни (3-В клас)

День тижня Час Організаційно-методична робота Засоби
Понеділок 09.00 10.00 11.00 14.00 16.00 Українська мова (1група) Українська мова (2група) Українська мова (3група) Консультації Перевірка учнівських робіт Онлайн-уроки Skype, Viber (план уроків згідно теми та пояснення до теми ,відео з YouTube, слайди). Телефон, Viber. Viber, электронна почта.
Вівторок 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 16.00 Українська мова (1група) Українська мова (2група) Українська мова (3група) Трудове навчання Консультації Перевірка учнівських робіт Онлайн-уроки Skype, Viber (план уроків згідно теми та пояснення до теми ,відео з YouTube, слайди). Viber, слайди , відео-презентації , YouTube. Телефон, Viber. Viber, электронна почта.
Середа 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 16.00 Українська мова (1група) Українська мова (2група) Українська мова (3група) Літературне читання Консультації Перевірка учнівських робіт Онлайн-уроки Skype, Viber (план уроків згідно теми та пояснення до теми ,відео з YouTube, слайди). Viber, аудіо книги, відео-презентації. Телефон, Viber. Viber, электронна почта.
Четвер 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 Українська мова (1група) Українська мова (2група) Українська мова (3група) Літературне читання Образотворче мистецтво Консультації Перевірка учнівських робіт Онлайн-уроки Skype, Viber (план уроків згідно теми та пояснення до теми ,відео з YouTube, слайди). Viber, аудіо книги, відео-презентації. Viber, відео-презентації , YouTube Телефон, Viber. Viber, электронна почта.
П’ятниця 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 16.00 Літературне читання (1група) Літературне читання (2група) Літературне читання (3група) Основи здоров’я Консультації Перевірка учнівських робіт Онлайн-уроки Skype, Viber (план уроків згідно теми та пояснення до теми ,відео з YouTube, слайди). Viber, відео-презентації , YouTube. Телефон, Viber. Viber, электронна почта.

4 класи- КрекотеньН.Ф., Григор’єваС.В., ЧайкаЮ.Б.

Розклад

Дистанційного навчання на тиждень під час карантину вчителя 4-А класу Крекотень Н.Ф.

Понеділок

 1. 9.00-9.50 – підготовка до проведення уроків
 2. 10.00-10.40 – урок математики (на платформі ZOOM)
 3. 10.50-11.30 – урок Я у світі (на платформі ZOOM)
 4. 11.40-20.00 – консультації для учнів і батьків по телефону та Viber , перевірка домашніх завдань, виконаних учнями, які вони надсилають мені на Viber  та E-mail.

Вівторок

 1. 9.00-9.50 – підготовка до проведення уроків
 2. 10.00-10.40 – урок математики (на платформі ZOOM)
 3. 10.50-11.30 – урок української мови (на платформі ZOOM)
 4. 11.50-12.30 – урок літературного читання (на платформі ZOOM)
 5. 12.50-20.00 – консультації для учнів і батьків по телефону та Viber , перевірка домашніх завдань, виконаних учнями, які вони надсилають мені на Viber  та E-mail.

Середа

 1. 9.00-9.50 – підготовка до проведення уроків
 2. 10.00-10.40 – урок математики (на платформі ZOOM)
 3. 10.50-11.30 – урок української мови (на платформі ZOOM)
 4. 11.50-12.30 – урок літературного читання (на платформі ZOOM)
 5. 12.35-13.15 – урок образотворчого мистецтва (Viber)
 6. 13.30-20.00 – консультації для учнів і батьків по телефону та Viber , перевірка домашніх завдань, виконаних учнями, які вони надсилають мені на Viber  та E-mail.

Четверг

 1. 9.00-9.50 – урок природознавства (на платформі ZOOM)
 2. 10.00-10.50 – підготовка до уроків
 3. 10.50-11.30 – урок позакласного читання/ розвиток мовлення (на платформі ZOOM)
 4. 11.40-12.20 – урок основи здоров’я (на платформі ZOOM)
 5. 12.40-20.00 – консультації для учнів і батьків по телефону та Viber , перевірка домашніх завдань, виконаних учнями, які вони надсилають мені на Viber  та E-mail.

П’ятниця

 1. 9.00-9.40 – урок літературного читання (на платформі ZOOM)
 2. 09.50-10.30 – урок математики (на платформі ZOOM)
 3. 10.50-11.30 – урок української мови (на платформі ZOOM)
 4. 11.40-12.20 – урок природознавства (на платформі ZOOM)
 5. 12.30-13.40 – урок трудового навчання (Viber)
 6. 13.30-16.30 – консультації для учнів і батьків по телефону та Viber , перевірка домашніх завдань, виконаних учнями, які вони надсилають мені на Viber  та E-mail.

От: Светлана Григорьева <svetlana75grig@gmail.com>
Date: вт, 14 апр. 2020 г., 19:13
Subject: Розклад занять 4-б класу під час карантину
To: <petinaea60@gmail.com>

ПОНЕДІЛОК

1, Людина і світ  9.00-9.40  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Clasroom

2 .Математика  10 ;00- 10:40  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Clasroom

3. Еврика  11:00-11:40  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Clasroom

4 Розвиток мови/ позакласне читання 12:00-12:40  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Clasroom

13:00-14:40 індивідуальні консультації та надання допомоги через Viber, скайп,телефон

15:00-17:00 перевірка учнівських робіт.

ВІВТОРОК

1 Українська мова 9:00-9:40  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Clasroom.

  2 .Математика  10 ;00- 10:40  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Clasroom 

3 АНГЛІЙСЬКА МОВА  11:00-11:40  ГОДИНА РОБОТИ КАФЕДРИ (ЩЕРБИНА, СМІРНОВА, АПАНАСОВА )

4 Літ.читання 12:00-12:40  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Clasroom

5 Зображувальна д-ть/ трудове навчання  12:50 – 13:30 перегляд відеоматеріалу та виконання робіт  , перевірка робіт через  Viber.

14:00-15:00 індивідуальні консультації та надання допомоги через Viber, скайп,телефон

15:00-17:00 перевірка учнівських робіт. 

СЕРЕДА

1. Математика  9:00-9:40  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Clasroom. 

2.І нформатика  10:00-10:40 перегляд відео матеріалу через програму Youtub

  3 АНГЛІЙСЬКА МОВА  11:00-11:40  ГОДИНА РОБОТИ КАФЕДРИ (ЩЕРБИНА, СМІРНОВА, АПАНАСОВА )  

4.Українська мова  12:00-12:40  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Clasroom.

5. 4 Літ.читання 12:50-13:30  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Clasroom

14:00-15:00 індивідуальні консультації та надання допомоги через Viber, скайп,телефон

15:00-17:00 перевірка учнівських робіт. 

ЧЕТВЕР

1, Людина і світ  9.00-9.40  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Clasroom  

2.Основи здоров’я/ музика 10:00-10:40  основи здоров’я –  перегляд відео матеріалу через програму Youtub, виконання тестів в прогромі  Clasroom

   3 АНГЛІЙСЬКА МОВА  11:00-11:40  ГОДИНА РОБОТИ КАФЕДРИ (ЩЕРБИНА, СМІРНОВА, АПАНАСОВА )  

  4 Літ.читання 12:00-12:40  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Clasroom  

13:00-14:40 індивідуальні консультації та надання допомоги через Viber, скайп,телефон

15:00-17:00 перевірка учнівських робіт.

П’ЯТНИЦЯ

  1. Математика  9:00-9:40  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Clasroom.  

2.Навчаємося разом   10:00-10:40  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Clasroom.

   3 АНГЛІЙСЬКА МОВА  11:00-11:40  ГОДИНА РОБОТИ КАФЕДРИ (ЩЕРБИНА, СМІРНОВА, АПАНАСОВА )  

  4.Українська мова  12:00-12:40  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Clasroom. 

 5. .Навчаємося разом / Людина і світ  12:50-13:30  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Clasroom.

14:00-15:00 індивідуальні консультації та надання допомоги через Viber, скайп,телефон

15:00-17:00 перевірка учнівських робіт.  ly:”Times New Roman”;mso-ansi-language:UK’>3.15 – урок образотворчого мистецтва (Viber)

Англійська мова

Вчитель англійської мови А.І. Пікуль
День тижняЧасОрганізаційно-методична роботаЗасоби
Понеділок9:00-9:402а кл.1-а гр.вайбер.YouTube,vidio пояснення
10:00-10:402а кл.2-а гр.вайбер.YouTube,vidio пояснення
11:00-11:402в кл.1-а гр.вайбер.YouTube,vidio пояснення
12:00-12:402в кл2-а гр.вайбер.YouTube,vidio пояснення
13:00-13:404а кл.урок на плаформі Zoom.
14:00Консультації.перевірка завдань.Перегляд вебінарів.
Вівторок9:00-9:403б кл.вайбер.YouTube,vidio пояснення
10:00-10:402в кл.1-а гр.вайбер.YouTube,vidio пояснення
11:00-11:402в кл.2-а гр.вайбер.YouTube,vidio пояснення
12:00-12:404а кл.урок на плаформі Zoom.
13:00-13:40Консультації.перевірка завдань.
14:00Перегляд вебінарів
Середа9:00-9:402а кл.1-а гр.вайбер.YouTube,vidio пояснення
10:00-10:402а кл.2-а гр.вайбер.YouTube,vidio пояснення
11:00-11:404а кл.урок на плаформі Zoom.
12:00-12:40Консультації.перевірка завдань.
13:00-13:403б кл.вайбер.YouTube,vidio пояснення
14:00Перегляд вебінарів
Четвер9:00-9:402а кл 1-а гр.вайбер.YouTube,vidio пояснення
10:00-10:404а кл.урок на плаформі Zoom.
11:00-11:402а кл.2-а гр.вайбер.YouTube,vidio пояснення
12:00-12:40Консультації.перевірка завдань.
13:00-13:40Перегляд вебінарів
14:00Перевірка завдань
П`ятниця9:00-9:402в кл.1-а гр.вайбер.YouTube,vidio пояснення
10:00-10:403б кл.вайбер.YouTube,vidio пояснення
11:00-11:402в кл.2-а гр.вайбер.YouTube,vidio пояснення
12:00-12:40Консультації.перевірка завдань.
13:00-13:40Перевірка завдань
14:00Перегляд вебінарів

lasroom.  

2.Навчаємося разом   10:00-10:40  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Clasroom.

   3 АНГЛІЙСЬКА МОВА  11:00-11:40  ГОДИНА РОБОТИ КАФЕДРИ (ЩЕРБИНА, СМІРНОВА, АПАНАСОВА )  

  4.Українська мова  12:00-12:40  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Clasroom. 

 5. .Навчаємося разом / Людина і світ  12:50-13:30  перегляд відеоматеріалу на сайті ,,Інтелект України” до уроку , виконання роботи в програмі  Clasroom.

14:00-15:00 індивідуальні консультації та надання допомоги через Viber, скайп,телефон

15:00-17:00 перевірка учнівських робіт.  ly:”Times New Roman”;mso-ansi-language:UK’>3.15 – урок образотворчого мистецтва (Viber)

                                       Розклад дистанційного навчання на тиждень під час карантину

                                                    вчителя анлійської мови Щербини Т.І.

ПОНЕДІЛОК

9.00-11.00-робота з онлай ресурсами:YOUTUBE,Macmillan,Cambridge,Komaha,На урок, Всеосвіта та інш.

11.00-12.00- запис відео та аудіо файлів до уроків, підготовка до проведення уроків в 1-Б, 3-А,4-Б класах.

12.00-13.00-консультації для батьків по телефону та вайбер зв’язку.

13.00-14.00-перевірка домашніх завдань виконаних учнями, які вони надсилають мені на e-mail.

ВІВТОРОК

10.00-10.40-урок анг. мови в 1-Б кл.(вайбер зв’язок)

11.00-11.40-урок анг. мови в 4-Б кл.(на платформі ZOOM)

12.00-12.40-урок анг. мови в 3-А кл. .(вайбер зв’язок)

13.00-14.00- консультації для батьків по телефону та вайбер зв’язку

14.00-15.00- перевірка домашніх завдань виконаних учнями, які вони надсилають мені на e-mail.

СЕРЕДА

9.00-11.00-робота з онлай ресурсами:YOUTUBE,Macmillan,Cambridge,Komaha,На урок, Всеосвіта та інш.

11.00-11.40- урок анг. мови в 4-Б кл.(на платформі ZOOM)

12.00-13.00- консультації для батьків по телефону та вайбер зв’язку.

13.00-14.00- перевірка домашніх завдань виконаних учнями, які вони надсилають мені на e-mail.

ЧЕТВЕР

10.00-10.40-урок анг. мови в 1-Б кл.(вайбер зв’язок)

11.00-11.40-урок анг. мови в 4-Б кл.(на платформі ZOOM)

12.00-12.40-урок анг. мови в 3-А кл. .(вайбер зв’язок)

13.00-14.00- консультації для батьків по телефону та вайбер зв’язку

14.00-15.00- перевірка домашніх завдань виконаних учнями, які вони надсилають мені на e-mail.

П’ЯТНИЦЯ

10.00-10.40-урок анг. мови в 1-Б кл.(вайбер зв’язок)

11.00-11.40-урок анг. мови в 4-Б кл.(на платформі ZOOM)

12.00-12.40-урок анг. мови в 3-А кл. .(вайбер зв’язок)

13.00-14.00- консультації для батьків по телефону та вайбер зв’язку

14.00-15.00- перевірка домашніх завдань виконаних учнями, які вони надсилають мені на e-mail

Спеціалісти

Розклад  роботи  Петіної Євгенії Олександрівни під час карантину

( уроки математики у 3-В класі )

День тижня Час Організаційно-методична робота Засоби
Понеділок 09.00 10.00 11.00 14.00 16.00 Математика (1група) Математика (2група) Математика (3група) Консультації Перевірка учнівських робіт Онлайн-уроки Skype, Viber (план уроків згідно теми та пояснення до теми ).   Телефон, Viber. Viber, електронна пошта.
Вівторок 09.00 10.00 11.00 14.00 16.00 Математика (1група) Математика (2група) Математика (3група) Консультації Перевірка учнівських робіт Онлайн-уроки Skype, Viber (план уроків згідно теми та пояснення до теми ).   Телефон, Viber. Viber, електронна пошта.
Середа 09.00 10.00 11.00 14.00 16.00 Математика (1група) Математика (2група) Математика (3група) Консультації Перевірка учнівських робіт Онлайн-уроки Skype, Viber (план уроків згідно теми та пояснення до теми ).   Телефон, Viber. Viber, електронна пошта.
Четвер 09.00 10.00 11.00 14.00 16.00 Математика (1група) Математика (2група) Математика (3група) Консультації Перевірка учнівських робіт Онлайн-уроки Skype, Viber (план уроків згідно теми та пояснення до теми ).   Телефон, Viber. Viber, електронна пошта.
П’ятниця 09.00 10.00 11.00 14.00 16.00 Математика (1група) Математика (2група) Математика (3група) Консультації Перевірка учнівських робіт Онлайн-уроки Skype, Viber (план уроків згідно теми та пояснення до теми ).   Телефон, Viber. Viber, електронна пошта.

Розклад уроків на тиждень вчителя музичного мистецтва , Інформатики Трокай Т.В.,Клименко Г.М.

Понеділок
9.00-9.40.Інформатика-4-В (відеоурок з мережіYouTube по теме з аудіо поясненням)
10.00-10.40.Інформатика-4-А (відеоурок з мережіYouTube по темез аудіо поясненням)
11.00-11.40.Інформатика-3-А (відеоурок з мережіYouTube по теме з аудіо поясненням)
12.00-12.40.Інформатика-3-Б (відеоурок з мережіYouTube по теме з аудіо поясненням)
13.00-13.40.Інформатика-3-В (відеоурок з мережіYouTube по теме з аудіо поясненням)

З 14.00-16.00 консультації

Середа
9.00-9.40.Музичне мистецтво 4-А (відеоурок з мережіYouTube по теме з аудіо поясненням)
10.00-10.40. Інформатика 4-Б (відеоурок з мережіYouTube по теме з аудіо поясненням)
11.00-11.40.Інформатика 2-А (відеоурок з мережіYouTube по теме з аудіо поясненням)
12.00-12.40.Музичне мистецтво 1-В (зроблений мною урок+матеріал з мережіYouTube)
13.00-13.40.Інформатика 2-В (відеоурок з мережіYouTube по теме з аудіо поясненням)

З 14.00-16.00 консультації

Четвер.
9.00-9.40.Музичне мистецтво 2-В (зроблений мною урок+матеріал з мережіYouTube)
10.00-10.40.Музичне мистецтво 2-А (зроблений мною урок+матеріал з мережіYouTube)
11.00-11.40.Музичне мистецтво 4-Б (відеоурок з мережіYouTube по теме з аудіо поясненням)
12.00-12.40.Музичне мистецтво 1-В (зроблений мною урок+матеріал з мережіYouTube)
13.00-13.40.Інформатика 2-Б (відеоурок з мережіYouTube по теме з аудіо поясненням)

З 14.00-16.00 консультації

П’ятниця
9.00-9.40.Музичне мистецтво 3-А (відеоурок з мережіYouTube по теме з аудіо поясненням)
10.00-10.40.Музичне мистецтво 4-В (відеоурок з мережіYouTube по теме з аудіо поясненням)
11.00-11.40.Музичне мистецтво 3-В (відеоурок з мережіYouTube по темез аудіо поясненням)
12.00-12.40.Музичне мистецтво 1-Б (зроблений мною урок+матеріал з мережіYouTube)
13.00-13.40.Музичне мистецтво 1-А (зроблений мною урок+матеріал з мережіYouTube)

З 14.00-16.00 консультації
Всі відеоматеріали через мережу Вайбер передаються класним керівник

Розклад уроків на тиждень вчителя образотворчого мистецтва , праці та технологій Капітульської В. В.

Понеділок:

11:50 – 12:30, 2-А кл. обр. мист. –  відео урок з аудіо поясненням, та фотоматеріалом,

12:40 –13:20, 2-В кл. обр. мист. –  відео урок з аудіо поясненням та фотоматеріалом,

13:20 – 14:00, 2-Бкл. обр. мист.  – відео урок з аудіо поясненням та фотоматеріалом,

консультація для 2-А та 2-В з 14:00 по 16:00,

консультація для 2-Б з 13:20 по 14:00;

 вівторок:

11:50 – 12:30, 4-В кл. обр. мист. –  відео урок з аудіо поясненням, та фото матеріалом , діти можуть опрацьовувати урок в зручний для них час.

12:40 – 13:20, 2-В кл. технології –  відео презентація з аудіо поясненням, та фото матеріалом,

13:20 – 14:00, 2-Б кл. технології  – відео презентація з аудіо поясненням та фото матеріалом,

консультація для 2-В та 4-В з 14:00 по 16:00,

консультація для 2-Б з 13:20 по 14:00;

середа:

10:00 – 10:40, 4-В кл., трудове навчання –  відео урок з аудіо поясненням, та фото матеріалом , діти можуть опрацьовувати урок в зручний для них час,

11:00 – 11:35, 1-Б кл. обр.мист –  відео урок з аудіо поясненням та фотоматеріалом,

11:55 – 11:30, 1-А кл. обр. мист – відео урок з аудіо поясненням та фотоматеріалом,

12:45 – 13:15, 1-В кл. обр. мист. –  відео урок з аудіо поясненням та фотоматеріалом,

консультація для 1-Б, 1-А , 1-В та 4-В класів з 14:00 по 16:00;

п*ятниця

12:40 – 13:20, 2-А кл. технології  – відео презентація з аудіо поясненням, та фотоматеріалом,

консультація для 2-А класу з 14:00 по 16:00;

Розклад дистанційного навчання  під час карантину

вчителя фізичної культури та хореографії Рагімової Алії Ізевни

День тижня Час Розклад/клас Засоби дистанційного навчання
Понеділок 9.00         10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 1.         2. Фізкультура 2-В 3. Фізкультура 2-А 4. Фізкультура 1-Б 5. Фізкультура 1-А Пошук джерел інформації відповідно до поставлених навчальних завдань. Виділення і первинне оброблення інформації. Розробка та розсилка завдань для учнів в умовах дистанційного навчання через Viber. Відеоролики з мережи YouTube, JuniorZ. Відеоролики з мережи YouTube, JuniorZ. Відеоролики з мережи YouTube, JuniorZ. Відеоролики з мережи YouTube, JuniorZ. Консультації для учнів, які потребують допомоги умовах дистанційного навчання через Viber.
Вівторок 9.00 10.00 11.00   12.00   13.00   14.00 1. Фізкультура 2-А 2. Фізкультура 2-Б 3. Хореографія 1-В   4. Хореографія 1-А   5. Хореографія 1-Б Відеоролики з мережи YouTube , JuniorZ.. Відеоролики з мережи YouTube, JuniorZ. Відеоролики з мережи YouTube, FORS dance studio. Відеоролики з мережи YouTube FORS dance studio. Відеоролики з мережи YouTube, FORS dance studio. Консультації для учнів, які потребують допомоги умовах дистанційного навчання через Viber.
Середа 9.00 10.00 11.00   12.00   13.00   14.00 1. Фізкультура 1-А 2. Фізкультура 2-В 3. Хореографія 3-А   4. Хореографія 3-Б   5. Хореографія 3-В Відеоролики з мережи YouTube , JuniorZ.. Відеоролики з мережи YouTube, JuniorZ. Відеоролики з мережи YouTube, FORS dance studio. Відеоролики з мережи YouTube, FORS dance studio. Відеоролики з мережи YouTube, FORS dance studio. Консультації для учнів, які потребують допомоги умовах дистанційного навчання через Viber.
Четвер 9.00 10.00   11.00   12.00 13.00     14.00 1. Фізкультура 2-Б 2. Хореографія 4-Б   3. Хореографія 4-А   4. 5. Відеоролики з мережи YouTube, JuniorZ. Відеоролики з мережи YouTube, FORS dance studio. Відеоролики з мережи YouTube, FORS dance studio. Опрацювання фахової літератури з метою підготовки завдань для дистанційного навчання. Робота з платформами “Всеосвіта”, “На урок”, “Horeografiya.com” тощо. Консультації для учнів, які потребують допомоги умовах дистанційного навчання через Viber.  
Пятниця 9.00   10.00   11.00   12.00   13.00   14.00 1. Хореографія 3-А   2. Хореографія 3-Б   3. Хореографія 3-В   4. Хореографія 3-А   5. Хореографія 3-В Відеоролики з мережи YouTube, FORS dance studio. Відеоролики з мережи YouTube, FORS dance studio. Відеоролики з мережи YouTube, FORS dance studio. Відеоролики з мережи YouTube, FORS dance studio. Відеоролики з мережи YouTube, FORS dance studio. Консультації для учнів, які потребують допомоги умовах дистанційного навчання через Viber.

Розклад дистанційного навчання під час карантину
вчителя фізичної культури Комарова С.О.
День
тижня
Час Розклад/клас Засоби дистанційного навчання
Понеділо
к
9.00
10.0
0
11.0
0
12.0
0
13.0
0
14.0
0
1.

 1. Фізкультура 4-В
 2. Фізкультура 4-Б
 3. Фізкультура 4-А
 4. Фізкультура 3-А
  Опрацювання спецiалiзованоi лiтератури для
  підготовки завдань для дiстанцiйного
  навчання з фiзкультури. Робота з
  платформами”.Всеосвiта’’ “На урок”
  Розсилка завдань для учнів через Viber.
  Відеоролики з мережi YouTube, JuniorZ.
  Відеоролики з мережi YouTube, JuniorZ.
  Відеоролики з мережi YouTube, JuniorZ.
  Відеоролики з мережi YouTube, JuniorZ.
  Консультації для учнів, які потребують
  допомоги умовах дистанційного навчання
  через Viber.
  Вівторок 9.00
  10.0
  0
  11.0
  0
  12.0
  0
  13.0
  0
  14.0
  0
 5. Фізкультура 4-А
 6. Фiзкультура 4-Б
 7. Фiзкультура 3-Б
  4.Фiзкультура 3-В
  5.Фiзкультура 4-В
  Відеоролики з мережi YouTube , JuniorZ..
  Відеоролики з мережi YouTube, JuniorZ.
  Відеоролики з мережi YouTube, JuniorZ
  .
  Відеоролики з мережi YouTube .JuniorZ
  Відеоролики з мережi YouTube, JuniorZ
  Консультації для учнів, які потребують
  допомоги умовах дистанційного навчання
  через Viber.
  Среда
  Четвер 9.00
  10.0
  0
  11.0
  0
  12.0
  0
  Фiзкультура 3-А
  .
  Фiзкультура 3-Б
  Фiзкультура 3-В.
  Робота з онлайн ресурсами YouTube.JuniorZ
  Запис та обробка вiдеороликiв
  Відеоролики з мережi YouTube, JuniorZ
  Вiдеоролики з мережi YouTube .JuniorZ
  Вiдеоролики з мережi YouTube. JuniorZ
  13.0
  0
  14.0
  0
  Консультації для учнів, які потребують
  допомоги умовах дистанційного навчання
  через Viber.
  П’ятниця

Posted in Інформація для батьків | Прокоментуй!

Правила поведінки на уроках.

 1. Там, де крик і шум лунає, результатів не буває.
 2. Щоб оцінки гарні мати, намагайся старанно працювати.
 3. Якщо хочеш щось сказати, варто руку сперш підняти.
 4. Незрозумілим нічого ніколи не залишай, додатково про це у вчителя запитай.
 5. Як почуєш ти дзвінок, поспішай на урок.
 6. Кожен урок нові знання, старанно виконуй всі завдання.
 7. Перед тим як щось сказати, треба добре поміркувати.
 8. Жодної хвилини уроку не витрачай-крок за кроком світ вивчай.
 9. Дотримуйся цього закону: на уроці немає місця телефону.
 10. Учителя та однокласників поважай,уважно слухай,не перебивай.

Posted in Інформація для батьків | Прокоментуй!

Правила роботи в групі.

1.Намагаємося дійти спільної думки

2.Кладемо речі на місця.

3.Поважаємо думку інших

4.Мирно вирішуємо проблему

5.Бережемо шкільне майно

6.Спокійно розподіляємо обов’язки в групі.

7.Працюємо старанно.

8.Вміємо говорити та слухати.

9.Вміємо ділитися.

Posted in Інформація для батьків | Прокоментуй!

Правила поведінки під час перерви

1.Під час перерви учень зобов’язаний прибрати своє робоче місце й підготуватися до наступного уроку.

2. Під час перерви забороняється:

бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях;

штовхатися або грати м’ячем у приміщеннях, не пристосованих для цього;

сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за допомогою сили.

3. У шкільній їдальні учні повинні виконувати вимоги вчителів, працівників їдальні.

4. Заборонено перебувати в приміщенні їдальні у верхньому одязі.

5. Заборонено виносити їжу і напої за межі їдальні.

Posted in Інформація для батьків | Прокоментуй!