Психолого-педагогічний супровід дитини

Команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в умовах закладу загальної середньої освіти

18.01.2022р. Засідання команди психолого-педагогічного супроводу Сутрін Ілля

18.01.2022р. Засідання команди психолого-педагогічного супроводу Савченко Дарій 1 – А клас

18.01.2022р. Засідання команди психолого-педагогічного супроводу Дяченко Михайло

Posted in Інформація для батьків | Коментування вимкнено

Мова (мови) освітнього процесу

Мовою освітнього процесу в навчальному закладі відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про державну мову України”, Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, Конституції України та Статуту школи є українська мова.

Окрім державної, вивчаються англійська мова (як навчальні дисципліни).

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

Стаття 7. Мова освіти (РЕД.)

 • Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
 • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
 • У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ»

Стаття 21. Державна мова у сфері освіти (РЕД.)

 • Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
 • Держава гарантує кожному громадянину України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.
 • Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.
 • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
 • У закладах освіти відповідно до освітньої програми одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
 • Викладання іноземної мови в закладах освіти і на курсах з вивчення іноземних мов здійснюється відповідною іноземною або державною мовою.

СТАТУТ ШКОЛИ

2.6. Відповідно до статті 21 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», пункту 1 статті 5 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 7 Закону України «Про освіту» мовою освітнього процесу у закладі освіти є державна мова – українська.   Освітня програма закладу може передбачати викладання одного чи декількох навчальних предметів (інтегрованих курсів) поряд із державною мовою англійською чи іншою офіційною мовою Європейського Союзу.

Posted in Інформація для батьків | Коментування вимкнено

Початкова школа №312 Деснянського району міста Києва працює за освітньою програмою

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті.

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

Докладніше про зміни

Реформу НУШ розраховано на роки, адже неможливо швидко змінити освітню традицію, що плекалася в Україні протягом десятиліть. Проте зміни вже розпочались, і Міністерство освіти і науки робить усе, аби вони були невідворотними.

Зокрема, у вересні 2017 року було ухвалено новий Закон “Про освіту”, який регулює основні засади нової освітньої системи, а у лютому 2018 року Кабінет Міністрів затвердив новий Державний стандарт початкової освіти. На черзі – ухвалення нового закону “Про загальну середню освіту”, який більш детально розкриє зміни, закладені реформою.

Новий Стандарт початкової освіти з 2017/2018 навчального року успішно проходить апробацію у 100 школах по всій Україні. З 2018/2019 навчального року за цим стандартом розпочали навчання першокласники по всій Україні.

Новий Стандарт початкової освіти передбачає, що вчителі мають працювати за іншими підходами, тому протягом 2018-2019 років відбувається масштабне перенавчання вчителів початкової школи. Вони проходять як дистанційне навчання (онлайн-курс на освітній платформі EdEra), так і очні сесії, в межах яких спеціально підготовлені тренери закріплюють знання педагогів на практиці.

Також у 2019 році стартував пілот з добровільної сертифікації вчителів, мета якого – виявити та стимулювати вчителів з високим рівнем професійної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.

У 2019 році на зміну процедури атестації шкіл, що мала виключно наглядово-контрольні функції, прийшов Порядок проведення інституційного аудиту, який має стати інструментом підтримки закладів. На допомогу директорам шкіл Державною службою якості освіти розроблено Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗЗСО.

Основні засади реформи шкільної освіти та орієнтовний графік впровадження реформи викладено в Концепції Нової української школи. (English version). Там ви знайдете інформацію про цінності реформи (як-от орієнтація на учня, педагогіка партнерства, справедливе фінансування тощо), основні компетенції та візію, яким має бути випускник НУШ. Коротко про це також можна прочитати нижче.

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ УЧНІВ?

Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту освіти. І ми у МОН переконані, що це – головне. Адже мета НУШ – виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини.

Замість запам’ятовування фактів та понять учні набуватимуть компетентностей. Це – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Тобто формується ядро знань, на яке будуть накладатись уміння цими знаннями користуватися, а також цінності та навички, що знадобляться випускникам української школи у професійному та приватному житті.

Список компетентностей, яких набуватимуть учні, уже закріплено законом «Про освіту». Він створювався з урахуванням «Рекомендації Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя» (від 18.12.2006 р.):

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність.

Державні стандарти можуть розширювати цей список.

Спільними для всіх компетентностей є так звані наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Щоб набувати компетентностей, школярі навчаються за діяльнісним підходом – тобто частіше щось роблять замість того, щоб просто сидіти за партами і слухати вчителя. Концепція НУШ пропонує також впроваджувати інтегроване та проєктне навчання. Це сприяє тому, що учні отримують цілісне уявлення про світ, адже вивчають явища з точки зору різних наук та вчаться вирішувати реальні проблеми за допомогою знань з різних дисциплін.

Міністерством розроблено нову модель оцінювання учнів у межах Нової української школи. Тепер замість звичних табелів у кінці року учні перших класів отримують Свідоцтво досягнень. Оновлена модель ґрунтується на формувальному оцінюванні, яке дає можливість зробити висновки саме щодо процесу навчання, а не тільки результату (кількості помилок) та поступу учня.

А ще реформа – це про освітнє середовище. І це, насамперед, не техніка чи меблі. Хоча завдяки децентралізації фінансування шкіл збільшилося, і в багатьох навчальних закладах поступово оновлюється матеріально-технічна база.

Зміна освітнього середовища – це зміна ставлення до дитини: повага, увага до неї та прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного навчання. Саме такою є Нова українська школа.

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ?

Учитель – це людина, на якій тримається реформа. Без неї чи нього будь-які зміни будуть неможливими, тому один з головних принципів НУШ – умотивований учитель. Це означає, що наша мета – сприяти його професійному та особистому зростанню, а також підвищувати його соціальний статус.

Щоб навчати по-новому, вчитель повинен отримати свободу дій – обирати навчальні матеріали, імпровізувати та експериментувати. Цю свободу дає новий закон «Про освіту».

Міністерство освіти і науки пропонуватиме типові навчальні програми, проте будь-який учитель чи авторська група може доповнювати їх або створювати свої. Учитель тепер обмежений лише Державним стандартом. У цьому документі окреслено результати: що мають знати та вміти учні, закінчивши певний етап навчання. Натомість, як дійти до цих результатів, учитель визначатиме сам.

Учитель, який отримав свободу навчати, має отримати й свободу навчатися. І ця свобода теж передбачена реформою. Має запрацювати принцип «гроші ходять за вчителем»: педагоги зможуть підвищувати кваліфікацію за державні кошти не лише в Інститутах післядипломної педагогічної освіти, а й в обраних самими педагогами організаціях. Є лише дві вимоги: за п’ять років підвищення кваліфікації має скласти 150 годин, а навчання має відбуватись щорічно.

А щоб вмотивувати вчителів ще й фінансово, міністерство запровадить сертифікацію. Це добровільна перевірка, проходження якої надасть учителям 20% надбавку до посадового окладу та звільнить від атестації. На початку 2019 року стартував пілотний проєкт сертифікації вчителів початкових класів, у якому беруть участь понад 800 педагогів з усієї України.

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ АДМІНІСТРАЦІЇ ШКІЛ?

НУШ – це відповідальна школа, і ми переконані, що навчальні заклади повинні отримати більше свободи дій. Адже відповідальність та свобода йдуть пліч-о-пліч.

Тому закон “Про освіту” передбачає кадрову автономію. Тепер директор школи може самостійно призначати своїх заступників, приймати на роботу та звільняти педагогічних працівників.

Окрім того, керівників шкіл (як і вчителів) уже приймають на роботу за строковим контрактом. Директор школи обирається за конкурсом. Одна людина зможе бути на цій посаді не більше двох термінів по 6 років (якщо особа призначається на цю посаду вперше, перший термін складатиме 2 роки). Після цього така людина зможе обіймати інші посади в цій школі або ж брати участь у конкурсі директорів у іншій школі.

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ БАТЬКІВ?

Один із принципів Нової української школи – партнерство, у тому числі – між школою та батьками. Батьки можуть створювати свої органи громадського самоврядування, а отже – впливати на освітній та виховний процеси.

Відтепер батькам легше контролювати фінанси школи. Усі навчальні заклади, які отримують публічні кошти (це, наприклад, бюджетні кошти та благодійні внески), зобов’язані оприлюднювати свій кошторис та інформацію про витрати. І батьки тепер можуть здійснювати перерахування благодійних внесків цілеспрямовано на школу, а не збирати готівкові кошти, які дуже складно обліковувати.

Співпраця між усіма учасниками освітнього процесу – учителів, учнів, адміністрацій та батьків – наріжний камінь, який допоможе досягти всіх інших результатів. Адже тільки так можливо втілити головну мету: змінити освітнє середовище, впровадити навчання для життя.

І врешті – зробити українську школу відкритою, цікавою та сучасною.

Posted in Інформація для батьків | Коментування вимкнено

Додаткові освітні послуги

Додаткові освітні послуги в 2021-2022 навчальному році не надаються

Posted in Інформація для батьків | Коментування вимкнено

ШКІЛЬНИЙ БУЛІНГ: ПОРАДИ ПСИХОЛОГІВ

Поради психолога

Вчені визначають шкільний булінг, або утиск та цькування – як тривалий процес свідомого жорстокого ставлення. На сьогодні це досить поширене явище, за яким стоїть низка соціальних, психологічних та педагогічних проблем. Булінг – не просто бешкетування. Це особлива форма стосунків, яка ґрунтується на дискримінації, насильстві та агресії. Шкільне цькування може викликати низьку самооцінку, почуття самотності, депресію і навіть суїцидальні настрої. У той же час неможливо спинити природній та складний процес пошуку свого місця в ієрархії стосунків, який психологи називають «процесом формування стійких репутацій». Однак дорослі повинні створити такі умови, за яких це явище буде протікати у цілком безпечній та здоровій формі.

Насправді діти не завжди готові розповісти про цькування своїм батькам, а тим паче – іншим дорослим. Особливо, це стосується хлопчиків, які часто піддаються дискримінації за гендерною ознакою, наприклад: «хлопчик повинен бути сильним!». Щоб уникнути травмуючих наслідків булінгу, психологи дають батькам кілька практичних порад:

1) Уникайте стереотипів, які «полегшують життя». Наприклад, не думайте, що ініціаторами булінгу стають лише агресивні діти і ніколи – педагоги та інші працівники школи. Трапляється, що дорослі не усвідомлюють наслідків своєї поведінки, або неосвічені в питаннях соціальної динаміки дитячих і підліткових колективів. Не можна пояснювати цькування «провокуючою» поведінкою з боку жертви, поганими схильностями або неблагополучними умовами виховання. Багато залежить від того, чи готова школа конструктивно впливати на цей процес, адже булінг – не приватний конфлікт, а групове явище, яке негативно впливає не лише на учасників, а й випадкових спостерігачів.

2) Не закривайте очі на зміни у характері та поведінці дитини, на небажання йти до школи. Натомість м’яко заохочуйте розповідати про свої проблеми. Ніколи не використовуйте отриману інформацію для докорів на адресу дитини. Це зруйнує її довіру до Вас.

3) Покажіть дитині, що ви готові без засуджень та критики прийняти будь-яку ситуацію. Можливо, Вам знадобиться багато відваги та витримки. Пам’ятайте, що дорослий – цей той, хто краще справляється з труднощами і вміє надати підтримку.

4) Дайте дитині можливість відволіктися від конфлікту: подаруйте вихідний, який заповніть позитивними емоціями та враженнями. Проведіть цей день з дитиною, покажіть, що вмієте не тільки дбати і виховувати, а й здатні бути безпосередніми, а іноді – побалуватися, пограти з дитиною, коли це доречно. Понад усе дитині потрібні емоційно живі, а не «ідеальні» та відсторонені батьки.

5) Якщо Ви зіштовхнулися з булінгом у школі, не соромтесь звернутися за підказкою або допомогою до практичного психолога, громадської організації, яка надає професійну психологічну допомогу, або будь-якої спільноти, яка фахово займається просвітою в сфері прав людини.

4) У школі звертайте увагу не лише на власну дитину. Помічайте учнів, які знаходяться у соціальній ізоляції – чим більше таких дітей і триваліша ізоляція – тим більш нездорова атмосфера панує у колективі.

6) Поцікавтесь, чи є у навчального закладу недискримінаційна стратегія та політика поведінки у випадку булінгу, яким чином і ким вона реалізовується?

7) Пам’ятайте, що коли дитина, схильна до прояву агресії, приходить до школи, де послідовно втілюється недискримінаційна політика та існує готовність конструктивно реагувати на конфлікти – вона буде шукати для себе нові моделі поведінки та успішно адаптується у середовищі.

8) Будьте в темі: все починається з розуміння своїх та чужих прав. Якщо виховувати дитину на основі самоповаги, гідності, дотримання прав та толерантності – агресивному булінгу просто не буде місця. До речі, єдиний дієвий спосіб – це власний приклад. Діти дуже кмітливі, вони не довіряють «нотаціям», але завжди спираються на корисний досвід.

Posted in Інформація для батьків | Коментування вимкнено

Моніторинг якості освіти

Результати моніторінгу

презентація

Положення про моніторинг якості освіти

Posted in Інформація для батьків | Коментування вимкнено

СТОРІНКА ПСИХОЛОГА

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА

Адаптація першокласників до навчання у школі: маленькі секрети важливого досвіду

Як уберегти дитину від небезпек в інтернеті? МОН розробило поради для вчителів і батьків

Дитина не вміє програвати: дієві способи навчити приймати поразки

Для батьків

Як надати емоційну підтримку дитині у стресовій ситуації

Фрази, які варто говорити замість «не переживай»

Яких травм завдають дітям токсичні батьки?

Смертельні ігри: що спонукає дітей на небезпечні вчинки

Рекомендації батькам щодо профілактики потрапляння дітей у небезпечні Інтернет-спільноти

Поради батькам: як допомогти дитині зменшити стрес

Як вчасно виявити суїцидальну поведінку у дітей?

Як підготувати дитину і себе до навчання у школі під час карантину

Безпека дітей в мережі Інтернет

Для здобувачів освіти

Як подолати нерішучість?

Як позбутися поганих звичок?

Як адаптуватись до літнього часу?

Що таке емпатія?

Агорафобія: ознаки та симптоми

Чим замінити обійми під час пандемії коронавірусу?

Як пережити самоізоляцію?

Чому важливо мати хобі?

Як встигати більше протягом дня?

Поради психолога щодо “карантину”

Для педагогів

Як зосередитися на роботі?

Трудоголізм руйнує особистість?

Як спілкуватися з токсичними людьми?

Що таке маніпуляція?

Рекомендації для самостійної реабілітації після захворювань, пов’язаних з COVID-19

Як допомогти дитині повірити в себе?

Коронавірус – без паніки!

Інструменти, які допомагають впоратися з депресією

Posted in Інформація для батьків | Коментування вимкнено

Наявність вакантних посад

Наразі у нас немає відкритих вакансій

Posted in Інформація для батьків | Коментування вимкнено

ЗАХОДИ

Всесвітній день сніговика 18.01.21 Фотогалерея сніговичків від 1-А класу

Презентація заходу

Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!
1 – А клас. 24 гуня 2021 рік (фотогалерея)

Відеокліп 1 – А 2022

Новорічне Сваято 2 -Б клас

Тиждень безпеки життєдіяльності дітей . Учні 1 – В класу, працюючи в групах, створили колаж “Безпечна дорога до школи” та виконали композиції “Де небезпечно гратися ?”

24.12.21р. Проєкт “Тварини у 3 – В класі”

Свято Нового року 3-В клас

24 грудня у 1 – В класі відбулося свято, “Казкове новоріччя”. Діти із задоволенням декламували вірші, щедрували , брали участь у різноманітних розвагах, приготували для рідних вітальні листівки, де вже самі написали новорічні побажання.
Щирі вітання з прийдешніми святам!

24.12.2021р. Тиждень безпеки життєдіяльності дітей . Учні 1 В класу

22.12.21 Новорічне Свято. Учні 3-б класу передають поздоровлення з Новим Роком вчителям, друзям, батькам! Дякуємо за свято!

Екскурсії на фабрику ялинкових прикрас Клавдієво-Тарасове.

Учні 2-б і 4-б класів 21 грудня 2021 року побували в Клавдієво на фабриці новорічних іграшок. Фото та відео екскурсії

17.12.2021 року у школі пройшли майстер-класи на тему Виготовлення новорічних прикрас

У 4-А класі проходив майстер-клас
“Виготовлення новорічного букету з цукерок”

У 4-В класі проходив майстер-клас
“Виготовлення новорічного букету з цукерок”

У 1-Б класі проходив майстер-клас
“Виготовлення новорічного букету з цукерок”

У 3-А класі проходив майстер-клас
“Виготовлення новорічного букету з цукерок”

15 грудня Міжнародний день чаю

15.12.21 учні 1-Б класу.
Відмітили міжнародний день чаю. Діти дізнались про історію свята, традиції чайних церемоній, цікаві факти про чай.
Також було проведено чаювання для дітей.

Презентація заходу

Безпека життєдіяльності

З 13.12 по 17.12.2021р. в нашій школі проводився тиждень знань безпеки життєдіяльності. В рамках тижня серед учнів 2-4 кл. пройшов конкурс малюнків на тему “Охорона праці очима дітей”. Найкращі роботи учасників конкурсу.

Малюнки дітей

Екскурсії на фабрику ялинкових прикрас Клавдієво-Тарасове.

5.12.21 р. батьками була організована екскурсія на Клавдієвську фабрику ялинкових прикрас для учнів 1- а та 1- б класів.
Діти побачили як виготовляють іграшки, фарбують, розмальовують. Також побували в музеї ялинкових прикрас, в таємній кімнаті. Але найбільше дітям сподобався майстер- клас по розфарбовуваню новорічної іграшки.
Діти повернулись з гарним настроєм та великою кількістю позитивних вражень. Фото та відео екскурсії

Posted in Інформація для батьків | Прокоментуй!

У НАС СМАЧНО!

Варіанти меню

Фотогалерея

Posted in Інформація для батьків | Прокоментуй!